REGULAMIN SPRZEDAŻY USŁUG

Podstawowe pojęcia:
Oferta OhSoFreh – Oznacza przedstawione przez OhSoFresh, w odpowiedzi na zapytanie Reklamodawcy, warunki realizacji usług.
Treść formularza zamówienia – Oznacza dokument przygotowany przez OhSoFresh i zawierający Ofertę OhSoFresh.
Formularz zamówienia – Oznacza podpisaną przez umocowanego przedstawiciela Reklamodawcy Treść Zlecenia potwierdzająca przyjęcie Oferty OhSoFresh i zawarcie umowy, której przedmiotem są usługi realizowane przez OhSofresh, na warunkach wynikających z Oferty OhSoFresh.
Modyfikacja zamówienia – Oznacza zmianę ustalonych terminów, nie powodujące zmniejszenia wartości Zamówienia.
OhSoFresh – Oznacza OhSoFresh z siedzibą w Otwocku, ul. Wyspiańskiego 3/58, 05-400 Otwock,
NIP: 5321946640, REGON: 146798571.
Dni robocze – Oznaczają dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Zamawiający i Wykonawca – zwani są dalej łącznie Stronami.

§1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługi opisane w Formularzu zamówienia.

§2.
Wykonawca wykona projekty o których mowa w Formularzu zamówienia, w terminie wskazanym w tym dokumencie.

§3.
Zamawiający ma 5 dni roboczych na odbiór zrealizowanych usług. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi uwag dotyczących wykonania i funkcjonowania przyjmuje się, że usługę zaakceptował i odebrał.

§4.
W przypadku stwierdzenia wadliwości strony internetowej niepowstałych na skutek działania siły wyższej, osób trzecich lub Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia.

§5.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie określone w Formularzu zamówienia.

2. Płatności należy realizować na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu przedmiotów Formularza zamówienia w terminie 14 dni.

§6.
1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad tajemnicy handlowej w odniesieniu do wszystkich elementów zamówienia, w szczególności do:
a) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych w formie pisemnej lub ustnej od Zamawiającego, a dotyczących jego firmy,
b) nieujawniania, niepublikowania i nieprzekazywania osobom trzecim jakichkolwiek informacji dotyczących prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy,
c) wykorzystania materiałów i informacji otrzymanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem niniejszej umowy wyłącznie do prac stanowiących jej przedmiot.
2. Zachowanie tajemnicy, o której mowa w § 6, obowiązuje zarówno w czasie realizacji zamówionych usług, jak i po jej zakończeniu prac.

§8.
1. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania jakichkolwiek informacji na temat funkcjonowania strony internetowej osobom trzecim w tym informacji o użytej technologii oraz jej zastosowaniu, chyba że żądanie takie będzie pochodziło od uprawnionej jednostki bądź organu władzy.

2. Wykonawca może umieścić informację takie jak nazwa strony internetowej, opis firmy zamawiającego, oraz nazwę użytego systemu CMS z aktywnym linkiem do strony Zamawiającego na swojej stronie WWW w dziale „portfolio/realizacje”.

§9.
1. Wykonawca oświadcza, że z chwilą zapłaty wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do przedmiotu zrealizowanej usługi tak, aby możliwym było prawo Zamawiającego do rozporządzania przedmiotem w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie, zarówno w kraju jak i za granicą, w całości i częściach na polach eksploatacji takich jak:

1) utrwalanie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na dowolnych nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci,

2) wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z pkt 1), w tym wprowadzanie ich do obrotu, najem, użyczanie,

3) nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu, w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w dowolnej technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, w tym z możliwością zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych,

4) publiczne udostępnianie WWW w taki sposób, aby każdy dowolny odbiorca mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych, bazy danych, serwerów lub innych urządzeń i systemów, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych,

5) inne dowolne rozpowszechnianie,

6) wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie,

7) wykorzystanie w utworach multimedialnych w celach promocyjnych,

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione wykorzystanie przez Zamawiającego znaków towarowych i oznaczeń oraz innych znaków firmowych, towarów i usług, przekazanych do realizacji, jak również za nieuprawnione wykorzystanie praw autorskich i innych praw na dobrach niematerialnych osób trzecich. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za ich wykorzystanie.

3. Wykonawca nie ma obowiązku zwrócić oraz przechowywać niezamówionych materiałów.

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Zamawiającego na stronie WWW.